مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جرقویه سفلی:

در صورت بروز بحران پیگیر جبران خسارت وارد شده به مناطق می باشیم

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در مدیریت بحران، اصل بر پیشگیری است و در صورت بروز بحران پیگیری برای رفع مشکلات و جبران خسارات می باشد.

آخرین اخبار