بازدید مدیرکل دفتر فنّی استانداری اصفهان از پروژه های شهرداری اژیه؛

بازدید مدیر کل دفتر فنی استانداری از پروژه های اژیه

بازدید مدیر کل دفتر فنی استانداری از پروژه های اژیه انجام شد.

آخرین اخبار