رکورد 5 قلوزایی در دست اصفهانی ها / تهران ، فارس و مرکزی در صدر چندقلوزایی

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار با جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه 3.2 درصد کل موالید مربوط به چند قلوزایی است، گفت: تمامی 5 قلوهای ثبت شده درکشور مربوط به استان اصفهان است.

آخرین اخبار