با حضور نمايندگان مختلف دولتي و غير دولتي بررسی شد؛

تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاو خونی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در آغاز این کارگاه هم اندیشی، خواستار مشارکت فعال نمایندگان بخش های مختلف بهره بردار و ذینفع تالاب بین المللی گاوخونی در کارگاه شد.

آخرین اخبار