در نیم روز انجام شد:

مدیر کل بانک کشاورزی کشور از شرق اصفهان و خانواده شهید تیمیارت بازدید کرد

دکتر طالبی مدیر کل بانک کشاورزی کشور در سفر دو ساعته خود از شرق اصفهان از نزدیک با خشکسالی و مشقات پیش روی کشاورزان آشنا و در خانه ی شهیدان یوسفی حضور یافت.

آخرین اخبار