مدیر کل امور عشایر استان اصفهان:

هر خانواده عشایر مایحتاج ۵۰ تا ۱۰۰ خانواده را تامین می کند

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان گفت: هر خانواده عشایری می تواند مایحتاج ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار را در حوزه صنایع دستی، لبنیات و عسل فراهم سازد.

آخرین اخبار