جلسه آموزشی اعضاي شورای اسلامي بخش بن رود

قول مساعد مدیر کل امور روستایی استانداری در جهت پیگیری مشکلات روستا

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گفت: رعايت قانون و پيگيري مسائل و مشكلات روستا و انعكاس به مسئولين ذيربط مورد توجه قرار گیرد.

آخرین اخبار