مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مطرح کرد:

کمک به اقتصاد استان با جذب سرمایه گذاران خارجی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: تاکنون سرمایه گذاری‌های خارجی مناسبی در استان اصفهان انجام شده و هر چه این سرمایه گذاری‌ها افزایش یابد به طور قطع به اقتصاد استان نیز کمک بیشتری می‌شود.

آخرین اخبار