مدیر کل اداره مخابرات مراکز تابعه استان خبر داد:

اجرای پروژه فیبر نوری حسن آباد به ورزنه تحولی مطلوب در ارتقاء سرعت اینترنت منطقه

انصاری گفت: در آینده نزدیک با بهره برداری از فیبر نوری شاهد افزایش سرعت اینترنت مناطق شرق اصفهان خواهیم بود.

آخرین اخبار