فرماندار اصفهان:

معادن جرقویه سفلی الزاما متعلق به مردم همان منطقه است

فرماندار اصفهان گفت: معادن غنی در بخش جرقویه موجود است و اگر قرار است معدنی واگزار شود الزاما به مردم منطقه باید اختصاص گیرد.

آخرین اخبار