مدیرمسئول روزنامه آسمان «مجرم» شناخته شد

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول روزنامه آسمان به اتفاق آرای اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد و اعلام شد مستحق تخفیف نیست.

آخرین اخبار