مدیر مرکز مشاوره خانواده امام مبین

تربیت فرزندانمان را به دست خود بسپاریم

مدیر مرکز مشاوره خانواده امام مبین گفت: تربیت نسل های بعدی خود را در اختیار شبکه هایی قرار ندهیم که هوشمندانه بنای تزلزل آنها را دنبال می کنند.

آخرین اخبار