مدیر مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره):

افکار و اندیشه امام خمینی (ره) باید به باور عمومی تبدیل شود

مدیر مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) گفت: افکار و اندیشه امام خمینی (ره) باید به باور عمومی تبدیل شود.

آخرین اخبار