مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد:

رونمایی از کتاب زندگی بیست در نمایشگاه قرآن اصفهان

مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: رونمایی از کتاب زندگی بیست با موضوع دغدغه های 20 گانه مقام معظم رهبری از جمله برنامه های نمایشگاه در این دوره می باشد.

آخرین اخبار