مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

ساماندهی موقت بندهای قدیمی زاینده رود برای تسریع آب رسانی پاییزه به پایین دست

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: سد ساماندهی رودخانه شکسته و حدود 20 کیلومتر در طرف جنوب رودخانه ساماندهی شد و امیدواریم با همکاری پیمانکار و شهرداران شهرهای حاشیه ی رودخانه بتوان به تکمیل ساماندهی اقدام کرد.

کنترل برداشت های سطحی و زیرسطحی زاینده رود سخت ترین کار است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: کنترل برداشت های سطحی و زیر سطحی آب سخت ترین اقدام است.

آخرین اخبار