مدیر عامل آب منطقه ای در جمع کشاورزان زیار گفت:

تهدیدات در زمینه کشاورزی را به فرصت تبدیل کنیم

مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان گفت: ساماندهی رودخانه توسط کشاورزان از تجربیات موفق در زمینه کشاورزی بود که با تلاش شبانه روزی مردم محقق شد.

آخرین اخبار