مدیر سازمان تعاونی روستایی استان اصفهان

خرید تضمینی گندم در اصفهان دو برابر شد

از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون 65 هزار تن گندم از کشاورزان استان اصفهان خریداری شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.

آخرین اخبار