مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

اصفهان، سرآمد در کشت زعفران

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: بحران آب در اصفهان باعث افزایش کشت زعفران در این استان شد چراکه برای کشت آن نیاز به مصرف آب چندانی نیست

آخرین اخبار