مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی

اجرای طرح های نوين آبياري تحت فشار در بيش از 80 هزار هكتار از اراضی کشاورزی استان

مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گفت: در شرايط فعلي استان يكي از اهداف اصلي سازمان جهاد کشاورزی استان كاهش مصرف آب در واحد سطح مي باشد.

آخرین اخبار