توزیع 206سبد غذایی به همت خیر نیکوکار اصفهانی

مدیرامداد شهرستان اصفهان ازتوزیع 206سبدغذایی به همت خیر نیکوکار اصفهانی بین ایتام تحت حمایت اداره چهار اصفهان خبرداد.

آخرین اخبار