مدیریت آبخیز داری منابع طبیعی استان اصفهان:

تامین سفره های آب زیر زمینی هدف اصلی سد خاکی نصر آباد جرقویه ی سفلی است

مدیر آبخیز داری منابع طبیعی استان اصفهان گفت: عدم مدیریت بر روی منابع آب و خاک، کمبود سفره های آب زیر زمینی و مشکلات آبی را در پی دارد.

آخرین اخبار