پرتو سخن:

مدگرایی از دیدگاه اسلام

مدگرایی به معنی عرف‌گرایی و عمل بر اساس معروف اجتماعی، یک عمل ارزشی است که در آیات قرآنی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است

آخرین اخبار