استقبال مردم از دانش آموزان مکلف رامشه

جشن عبادت دانش آموزان دختر رامشه ای با حضور سید مصطفی رستگار خیر رامشه ای برگزار شد.

آخرین اخبار