روش هايي براي شادابي در محيط کار

گاهي اوقات ايجاد شادابي در محيط کار، دشوار است. ايرادها و سرزنش هاي مديران به دليل تاخير در کارها يا نحوه رفتار همکاران و يا حتي طرز نگرش منفي خودتان، مانعي جدي در مسير شادابي است.

تشكيل كارگروه تخصصي مديران، معاونين و آموزگاران در جرقويه عليا

جلسه ای به منظور افزايش مهارت در تدريس و اجراي تدريس به روش هاي فعال با حضور مديران و آموزگاران برگزار شد.

آخرین اخبار