رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی اصفهان:

افزایش مشاغل خانگی سبب رشد توسعه اقتصادی در کشور می‌شود

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه افزایش سطح اقتصاد خانواده منجر به افزایش سطح اقتصاد جامعه می‌شود، گفت: یکی از راهکارهای دستیابی بع توسعه اقتصادی در کشور، توسعه مشاغل خانگی است.

آخرین اخبار