سازمان ثبت احوال کشور

صدور کارت ملی به ازای احراز هویت فاقدین مدارک

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در صورت احراز هویت و ملیت، امکان صدور کارت ملی هوشمند برای افراد فاقد شناسنامه و کارت ملی وجود دارد.

آخرین اخبار