در گفت‌وگو با مسئول گروه جهادی مهاجران آسمانی مطرح شد؛

مدرسه در مزرعه؛ گروه‌های جهادی در خدمت ترویج کشاورزی و دامپروری علمی

مسئول گروه جهادی مهاجران آسمانی با اشاره به اینکه گروه‌های جهادی روز به روز براهمیت ترویج اقتصاد مقاومتی وقوف بیشتری پیدا می‌کنند، گفت: کشاورزی یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی در کشور است، با توجه به مشکل کم آبی در کشور گروه جهادی مهاجران آسمانی روی آموزش کشاورزی مدرن و آبیاری قطره‌ای در مزارع تمرکز کرده است.

آخرین اخبار