در ادامه ضدعفونی معابر توسط بسیجیان؛

پویش مردمی شهید قدیری، مدافعان امنیت دیروز و سلامت امروز در اژیه

طرح گسترده ضدعفونی و گندزدایی خیابان، معابر و کوچه ها علیه مقابله با پیشگیری از ویروس کرونا در شهر اژیه انجام شد.

آخرین اخبار