برخی از بی آبی هم ماهی می گیرند؛

عروسی مخزن فروشان آب در اصفهان!

با ورود خشکسالی به هفتمین سال متوالی و تداوم بحران کم آبی و افزایش دمای هوای اصفهان تا ۴۰ درجه سانتیگراد، شاهد عدم توازن بین میزان مصرف و تولید آب و کمبود حدود ۳ متر مکعبی آب بر ثانیه در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ هستیم به گونه ای که شهروندان به خصوص طی یک ماه گذشته با افت شدید فشار آب و حتی قطعی آب مواجه هستند و مجبورند برای رفع مشکل خود متوسل به فروشندگان پمپ های ذخیره آب شوند.

آخرین اخبار