مدیرمرکز آسیب شناسی فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان:

مراقب مخدرهای شنیداری باشید

مدیر مرکز آسیب شناسی فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان با بیان اینکه حدود یک دهه است که بحث مخدرهای شنیداری و دیجیتال در کشور مطرح است، گفت: اعتیادی که از طریق گوش ایجاد شده و “دیجیتال دراگ” نامیده می شود، می تواند سبب بروز عوارضی چون مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی در فرد شود.

آخرین اخبار