مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اصفهان

سرنوشت نامعلوم 50 تن پسماند ویژه/گاوخونی بحران ملی است

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اصفهان گفت: روزانه ۵۰ تن پسماند ویژه در استان تولید می شود، که سرانجام آن ها مشخص نیست.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خبر داد

مخالفت سازمان محیط‌زیست با طرح انتقال آب بن – بروجن

مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان از مخالفت سازمان محیط‌زیست با طرح انتقال آب بن – بروجن خبر داد و گفت: در استان اصفهان یک صدایی در مورد این موارد حیاتی وجود ندارد به گونه‌ای که اطلاعات و ارقام پایه در دسترس اساتید و پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای مطالعه آبی و نیازسنجی بخش‌های مختلف قرار نمی‌گیرد.

آخرین اخبار