طی 12 ساعت گذشته در اصفهان رخ داد

تصادف مرگ بار در محور شهرضا به اصفهان

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طی 12 ساعت گذشته در اصفهان یک حادثه مرگ خاموش و فوت دو نفر و نیز یک حادثه تصادف دلخراش و مرگ سه نفردر اصفهان رخ داد.

آخرین اخبار