مدیر پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی روستای قهی همزمان با هفته دولت عنوان کرد:

آغاز مرمت بافت تاریخی روستای قهی/گامی بزرگ در بازآفرینی میراث فرهنگی کهن محور تاریخی شرق اصفهان

حمید محمد نژاد صبح امروز 8 شهریور ماه از آغاز مرمت همه جانبه بافت تاریخی روستای قهی در محور تاریخی شرق اصفهان همزمان با هفته دولت خبر داد.

آخرین اخبار