مدیر کل راه وشهر سازی استان اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق

نیمه اول سال 93 بهره برداری از محور نصر آباد به محمد آباد انجام خواهد شد

مدیر کل راه و شهر سازی استان اصفهان با اشاره به بحث تامین اعتبار در پروژه های عمرانی گفت: بزرگترین عامل که در راستای پروژه های عمرانی می بایست در نظر گرفته شود بحث تامین اعتبار است.

آخرین اخبار