جمعیت اصفهان، از هر چهار نفر یک نفر سالمند

مدير كل بهزيستي استان اصفهان گفت: پيش بيني مي‌شود طی 30 سال آینده از هر چهار نفر یک نفر سالمند داشته باشيم و اين در حالی است که برای داشتن دوران سالمندی سالم و با نشاط برنامه خاصی تدوین نشده است.

آخرین اخبار