در دانشگاه های شهر چه خبر است؟

میهمان «سیگار به لب» در دانشگاه صنعتی اصفهان/ اقدامات متناقض مسئولان فرهنگی دانشگاه چه توجیحی دارد؟

ممنوعیت های متعدد وضع شده در آیین نامه های دانشگاهی جهت جلوگیری از عرضه و توزیع مواد مخدر در دانشگاه ها از یک طرف و برگزاری همایش هایی در محیط دانشگاه و دعوت از میهمانانی که حضور آن ها صحنه هایی متناسب با شان فرهنگی-اجتماعی دانشگاه به جای نمی گذارد از طرف دیگر جای بسی تامل دارد.

آخرین اخبار