در حاشيه سالگرد انقلاب اسلامي:

نمونه‌ای از فساد دربار پهلوی

اشرف باندی از قماربازان حرفه‌ای مانند اسکندری و محمود حاجبی را درست کرده بود و محمد رضا را تشویق به قمار با آنها می‌کرد. و سپس با تقلب و کمک کردن به آنها مبالغی را از محمد‌رضا می‌بردند و

آخرین اخبار