محمودی هرندی خبرنگار پیش کسوت:

قلم را به نوشتنی عادت دادم که مورد بی مهری مسئولین قرار گرفت

محمودی هرندی خبرنگار هرند از قلم و مهجوریت نوشته هایش گفت: نوشته هایم در قالب آداب و رسوم بخش و معرفی آن به مردم بود که با عدم توجه مسئولین و بی مهری مواجه شد.

آخرین اخبار