محمد هاشمپور دستجردي

محمد هاشمپور دستجردي فرزند رضا متولد سال 1334 در خانواده مذهبي و كشاورز چشم به جهان گشود و تحصيلات ابتدايي را در روستاي دستجرد گذراند ولي به علت نبود مقطع راهنمايي از ادامه دادن درس باز ماند.

آخرین اخبار