نگاهی به وصیت نامه شهدای پلیس اصفهان- قسمت 21،

وصیت نامه شهید محمد هاشم مؤذني

 در هر زمان که جسدم را بر می دارید شعار مرگ بر آمریکا را بر زبان بیاورید تا جسد غرق در خونم فدای هیهات من الذله شما را بشنود.

آخرین اخبار