انتظار مسکن مهر ورزنه از خیرین:

دیدار فرزند از اقدامات پدر خیر در ورزنه/ تصاویر

تائبی فرزند خیر بزرگوار محمد هاشم تائبی موسس مدرسه (آزمایشگاه مرکزی) تائبی از کارهای خیر پدر در این شهر دیدن کرد.

آخرین اخبار