معاون اداره ی کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان

اصفهان را به قطب پایگاه خبری تبدیل کنیم

معاون اداره ی کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: سعی بر این است تا بتوان با ایجاد نشریه در شهرستان ها، زمینه بالندگی و رشد در عرصه مطبوعات و رسانه ها را شاهد باشیم.

آخرین اخبار