محمدکاظم انبارلویی:

سه نکته درباره مصاحبه رئیس جمهور

اگر «برجام» نه عهدنامه، نه مقاوله نامه،نه موافقت نامه، نه پیمان نامه و نه قرارداد دولت ایران با سایر دولت هاست، پس چیست؟ آیا اصل 125 قانون اساسی، نوعی از قرارداد یا مناسبات دولت ما با دیگر دولت ها را از قلم انداخته است؟

سخنی با نمایندگان در مورد حساب و کتاب بیت‌المال؛

چرا مجلس به این وظیفه مهم عمل نمی‌کند و نمایندگان هر ساله آن را نقض می‌کنند؟

انبارلویی تصریح کرد: مفسده کرسنت اگر همان سال ۸۳ در مجلس در فرآیند رسیدگی‌های دیوان محاسبات و مجلس رسیدگی می‌شد اکنون به عنوان یک خسارت میلیاردی روی میز حساب و کتاب دولت نبود.

آخرین اخبار