محمد جواد باهنر

شخصیت ولی امر مسلمین جهان سیدعلی خامنه ای

شخصیتی که ابعاد گوناگون دارد و امروز برای همه مستضعفین، محرومین ومظلومین مانند پدر است و برای راه گم کردگان مثل شمع، راهنما است.

آخرین اخبار