مجازات توهین به افراد در قانون

قانونگذار افراد را از هتک حرمت و تعرض به حیثیت و آبروی یکدیگر منع کرده است و برای حفظ حقوق اساسی افراد و سایر ارزش‌های مشابه آن، مجازات‌هایی را برای توهین در نظر گرفته است که مصادیق آن طبق قانون متفاوت است.

آخرین اخبار

تبلیغات