اشتباه در ترجمه متن توافقنامه ژنو

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی با اشاره به نقاط مثبت و منفی موافقت نامه ژنو اظهار داشت: توافقنامه ای که امضا شد دو مشکل اصلی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات