مدیر عمران بهارستان:

بحث متروی اصفهان بهارستان با سرعت عمل دنبال می شود

مدیر عمران بهارستان از پیگیری انجام شده در خصوص سرعت عمل در پروژه ی متروی اصفهان بهارستان خبر داد.

مدیر عامل عمران شهر بهارستان:

پیشرفت خوبی در عملیات متروی بهارستان داریم

مدیر عامل عمران شهر بهارستان گفت: پیشرفت خوبی در 14 کیلومتر عملیات متروی اصفهان به بهارستان داریم.

آخرین اخبار

تبلیغات