محقق و متخصص هیدرولوژی منابع آب در اصفهان:

احیای زاینده رود با فراخوان و شناسایی متخصصان حوزه آب انجام شود

متخصص هیدرولوژی منابع آب در اصفهان گفت: اگر قرار است، با تشکیل ستاد احیای زاینده رود به نتیجه برسیم باید در این ستاد از بهترین متخصصان حوزه آب طی فراخوانی استفاده شود.

آخرین اخبار

تبلیغات