ظریف اشتباه خود را جبران کند

اگر ما این منافع استراتژیک را می‌خواهیم باید به گونه‌ای عمل کنیم که همچنان نماد اصلی مبارزه با استکبار در جهان شناخته شویم در غیر این صورت باعث تضعیف محور مقاومت و گفتمان استکبارستیزی می شویم و در نتیجه، هم از آرمان مهدوی خود دور شده ایم و هم منافع استراتژیک(حیاتی) و کلانی را از دست خواهیم داد.

آخرین اخبار

تبلیغات