امام جمعه شهر ورزنه:

مباحث فرهنگی ارتباط مستقیم با عقاید جوانان دارد

شامحمدی گفت: مسئله فرهنگی بسیار مهم است و باید جلو نفوذ فرهنگی دشمن که قصد انحراف در اعتقادات مردم و به ویژه جوانان را دارد به صورت جدی گرفت.

آخرین اخبار